بازنگری استاندارد ملی کولر آبی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی «کولر آبی خانگی مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی» در کمیته ملی انرژی مورد تجدید نظر قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی