تصویب پیش نویس استاندارد «سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG با عملکرد دستی– ویژگیها و روش¬های آزمون»
پیش‌ نویس استاندارد «سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG با عملکرد دستی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»  در کمیته ملی به تصویب رسید.
 
امتیاز دهی