تصویب پیش نویس استاندارد خدمات آموزش و یادگیری – الزامات یادگیری از راه دور
استاندارد ملی «خدمات آموزش و یادگیری- الزامات یادگیری از راه دور » در اجلاسیه 373 کمیته ملی خدمات با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
 
امتیاز دهی