معرفی
1399/8/10 شنبه
به موجب بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (به غیر از استانداردهای حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی)  بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد . همچنین به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کلیه دستگاه های اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن ها تعیین شده است، موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.

دفتر تدوین استانداردهای ملی  
دفتر تدوین استانداردهای ملی در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت های خود را انجام می دهد. رئوس اهم فعالیت این دفتر به شرح زیر می باشد:
- تدوین، تجدیدنظر ، اصلاحیه و ابطال استانداردهای ملی؛
- بازنگری استانداردهای ملی در بازه های زمانی 5 ساله؛
- تعیین اولویت های تدوین استانداردهای ملی.
با توجه به وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تهیه پیش نویس استانداردهای ملی کشور در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان یا شرکت‌هایی تایید صلاحیت شده برای تهیه پیش‌نویس استاندارد، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولید و اقتصادی آگاه و مرتبط به موضوع با نظارت دفتر تدوین استاندارد های ملی انجام می‌گیرد. این دفتر از طریق جمع آوری اطلاعات و نیازسنجی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی،  مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های صنفی و صنعتی نسبت به برگزاری کمیته‌های برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های تدوین اقدام نموده و پس از واگذاری تهیه پیش‌نویس‌های استاندارد ملی به دبیران واجد شرایط، پیش‌نویس تهیه شده بر اساس روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی را جهت نظرسنجی ارسال و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در اجلاسیه کمیته‌های ملی به شرح ذیل طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی، شماره‌ای به عنوان استانداردهای ملی اختصاص و جهت اطلاع عموم روی پورتال سازمان به نشانی STANDARD.ISIRI.GOV.IR قرار می‌دهد.
1- مهندسی برق و الکترونیک
2- مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
3-  صنایع غذایی
4- پوشاک و فرآورده‌های نساجی الیاف
5- صنایع شیمیایی
6- چوب و فرآورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ
7- معدن و مواد معدنی
8- خودرو و نیروی محرکه
9- خدمات
10- اندازه‌شناسی، اوزان  و مقیاس‌ها
11- مهندسی پزشکی
12- میکروبیولوژی و بیولوژی
13- اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
14- چرم، پوست و پایپوش
15- مدیریت کیفیت
16- فناوری ارتباطات
17- بسته‌بندی
18- فناوری اطلاعات
19- ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
20- مکانیک
21- فناوری نانو
22- تجهیزات و فرآورده‌های نفتی
23- انرژی
24- محیط زیست
25- نقشه واطلاعات مکانی
26- کودها و سموم
27- میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
28- حمل و نقل
29- صنایع پلیمر
30- آب و آبفا
31- حلال
32- فلزشناسی
33- انفورماتیک سلامت
34- ورزش و تجهیزات ورزشی

35-محصولات کشاورزی
36 - صنایع دفاعی
37- مدیریت بحران و پدافندغیرعامل