1400/11/16 شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد «سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG با عملکرد دستی– ویژگیها و روش¬های آزمون» در یکهزار و هشتصدو پنجاه و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی مکانیک، تجدیدنظر استاندارد ملی مشمول مقررات استاندارد اجباری با عنوان «سیلندرهای گاز- شیرهای سیلندر LPG با عملکرد دستی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» در کمیته ملی به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻰ، وﻳﮋﮔﻰ، آزﻣـﻮن ﻧـﻮﻋﻰ، آزمون تولید و بازرسی ﺷـﻴﺮﻫـﺎی دﺳـﺘﻰ ﺳـﻴﻠﻨﺪر LPG برای استفاده و اتصال مستقیم به سیلندرهای قابل حمل LPG با قابلیت پر کردن مجدد می‌ باشد.
نسخه نهایی این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. 
امتیاز دهی