1401/5/4 سه‌شنبه

تصویب استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز (ماینر) به شبکه برقنظر به اهمیت تدوین استانداردهای تجهیزات استخراج رمزارزها (ماینرها)  و به طور خاص در ارتباط با استانداردسازی مزارع ماینر و نیز در راستای تحقق تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، استاندارد ملی با عنوان «تجهیزات استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها)- حدود انتشار پدیده های کیفیت توان الکتریکی برای فرایند استخراج رمزارز- قسمت 2 :الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق » با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب نظران این حوزه به تصویب رسید. 
این استاندارد با مدنظر قرار دادن استانداردهای بین المللی و ملی و اسناد بالادستی در زمینه الزامات کیفیت توان اتصال انواع بارها به سطوح مختلف ولتاژی سیستم قدرت و با لحاظ کردن شرایط خاص شبکه برق ایران و مزارع ماینر، تهیه و تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات حدود انتشار پدیده های کیفیت توان (شامل تخطی ولتاژ تغذیه از محدوده مجاز، هارمونیک ولتاژ، هارمونیک میانی ولتاژ، فلیکر ولتاژ و عدم تعادل ولتاژ) برای اتصال مازارع ماینر به شبکه برق است. این الزامات شامل الزامات کیفیت توان مربوط به مطالعات قبل از احداث و برق دارشدن مزرعه ماینر و الزامات کیفیت توان مربوط به برق دارشدن مزرعه ماینر هستند. این استاندارد برای اتصال مزار ماینر به شبکه های برق فشار ضعیف ) 230 ولت تک فاز یا 400 ولت سه فاز(، فشار متوسط (11 ، 20 و 33 کیلوولت سه فاز)، فشار قوی (63، 66، 132 یا 230 کیلوولت سه فاز) و فوق فشار قوی (400 کیلو ولت سه فاز) کاربرد دارد 
امتیاز دهی