1401/3/17 سه‌شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد خدمات آموزش و یادگیری – الزامات یادگیری از راه دوراستاندارد ملی «خدمات آموزش و یادگیری- الزامات یادگیری از راه دور » در اجلاسیه 373 کمیته ملی خدمات با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات مشخص برای «خدمات یادگیری از راه دور» است.
اهداف این استاندارد، بهبود شفافیت و افزایش اعتبار خدمات یادگیری از راه دور است تا از کاربران در برابر امور تبعیض‌آمیز حفاظت کرده و کیفیت خدمات یادگیری از راه دور را برای همه طرف‌های ذی‌نفع ارتقا دهد. این استاندارد برای خدمات یادگیری از راه دور ارائه‌ شده برای فراگیران و همچنین حامیانی که از طرف فراگیران، خدمات را دریافت می‌کنند، کاربرد دارد.
استاندارد مذکور به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.
  
امتیاز دهی